Zásady nominace ČOV

     Zásady nominace sportovců na XXI. zimní olympijské hry ve Vancouveru 2010 (dále jen „ZOH 2010“) se opírají o nominační zkušenosti a následné výsledky ze ZOH 2006 v Turíně a předchozích ZOH. Navrhovaný postup ČOV vychází ze státní politiky v oblasti sportovní reprezentace, zohledňuje účast a výsledky reprezentace na předcházejících mistrovstvích světa, bere v úvahu náročnost a různorodost kvalifikačních kritérií mezinárodních sportovních federací (dále jen MSF) v jednotlivých sportech a umožňuje nominaci sportovců s aktuálně nejvyšší sportovní výkonností. Stanovené počty členů doprovodu (realizačních týmů) vycházejí z Charty Mezinárodního olympijského výboru (MOV) – poměru počtu sportovců a sportovních disciplín k počtu doprovodu a potřeb optimálního zajištění servisu pro úspěšné vystoupení v soutěžích ZOH a následně pro regeneraci a přípravu na další závody či utkání.

     Koncepce zásad odráží závazné předpisy vyplývající z Charty MOV a potřeby a možnosti technického a ekonomického zajištění účasti české výpravy na ZOH. Vychází též ze závazných termínů organizačního výboru ZOH ve Vancouveru (dále jen VANOC).

     Na základě tohoto přístupu a v souladu s Olympijskou chartou MOV přijímá ČOV pro nominaci českých sportovců a členů doprovodu na ZOH 2010 ve Vancouveru tyto zásady:

•    Ve shodě s řády a pravidly MOV a MSF jsou na olympijské hry vysíláni sportovci s vysokou sportovní výkonností, kterou prokázali na předchozích vrcholných soutěžích.

•    Sportovní svazy odpovídají za průběh olympijské přípravy a sportovní výkonnost nominovaných reprezentantů; spolupracují průběžně s ČOV při řešení všech otázek účasti na olympijských hrách. Vzájemné vztahy sportovních svazů, sportovců, členů doprovodu a ČOV jsou specifikovány ve „Smlouvách o spolupráci v přípravě na ZOH a o účasti sportovců a členů doprovodu na ZOH 2010“.

•    ČOV finančně přispívá prostřednictvím Rozvojového olympijského programu (ROP) na specifika olympijské sportovní přípravy reprezentantů zařazených do dlouhodobého tréninkového procesu na ZOH a zabezpečuje účast výpravy na ZOH.

•    ČOV stanoví sportovním svazům počty nominačních míst (číselné kvóty) pro nominaci sportovců na ZOH na základě dosažených sportovních výsledků ve vybraných soutěžích a dle Charty MOV pro členy doprovodu.

•    Sportovní svazy, jejichž sporty a disciplíny jsou zařazeny do programu zimních olympijských her, navrhují jmenovitou nominaci na ZOH v souladu s určenými kvótami ČOV a kritérii MOV. Společně se jmenovitou nominací předloží svazy aktuální informaci o zdravotním stavu každého sportovce. Časový harmonogram požadovaných materiálů a údajů (nutných pro akreditaci a přihlášku do soutěží ZOH) vychází z termínů, určených VANOC.

•    Navrhovaní sportovci či týmy sportovních her musí v první řadě splňovat kvalifikační kritéria stanovená příslušnou MSF, event. MOV a dále splňovat nominační kritéria schválená Plénem ČOV.

•    Sportovní svazy si mohou stanovit vlastní kvalifikační kritéria, podle kterých připravují návrh jmenovité nominace sportovců pro ČOV. Sportovní svazy odpovídají také za výběr členů doprovodu. Tato kritéria nesmějí být v rozporu se zásadami ČOV.

•    Plenární zasedání ČOV rozhoduje o nominaci olympijské výpravy, tj. o jmenovité přihlášce sportovců a osob doprovodu navržených příslušným sportovním svazem k účasti na ZOH.

•    Na ZOH nemohou být nominováni sportovci, kteří nepodepsali „Smlouvu o účasti na ZOH“, „Eligibility Conditions“ (závazek sportovce o dodržování Charty MOV), „Závazek sportovce ve věci dopingu ve sportu“ a kteří při sportovní činnosti porušili zásady fair play především užíváním nedovolených podpůrných prostředků a jsou v době předpokládaného startu v trestu.

•    Do olympijské výpravy nemohou být nominováni členové doprovodu jednotlivých sportů, kteří nepodepsali „Smlouvu o účasti na ZOH“ a „Eligibility Conditions“.


     Pro plnění kvalifikačních kritérií (kvót) a předání jmenovitých nominací sportovců a členů doprovodu na ZOH ve Vancouveru 2010 stanovuje plénum ČOV konečný a nepřekročitelný termín 17. ledna 2010.


     V souladu s  pověřením pléna má předseda ČOV zmocnění k zařazení sportovce a člena doprovodu do olympijské výpravy po jednání plenárního zasedání ČOV. Návrh na dodatečné zařazení předkládá příslušný svaz například na základě podání   mimořádného  výkonu sportovce, úpravy kritérií MOV (např. změny ve jmenovitých nominacích), při zdravotních a jiných závažných problémech členů doprovodu, a to za předpokladu splnění podmínek ČOV, MOV a VANOC.    


A. Zásady nominace sportovců na ZOH 2010 ve Vancouveru

Pro návrh jmenovité nominace obdrží sportovní svazy od ČOV počty nominačních míst - číselné kvóty. Ty budou vycházet z dosažených sportovních výsledků (viz bod a) a představují pro svaz maximálně možné nominační počty, které mohou využít podle vlastního uvážení pro jmenovitý návrh nominace sportovců. V případě podmínky MSF, kdy se sportovci kvalifikují jmenovitě,  nikoliv  tzv.  kvótovaným místem, svaz tuto jmenovitou kvalifikaci buď potvrdí,  nebo ji nevyužije a sportovce  do nominace nenavrhne (např. v případě zranění, výrazného poklesu sportovní výkonnosti, nezájmu reprezentovat na ZOH aj.). O nevyužití místa musí svaz neprodleně informovat ČOV.


PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ POČTU NOMINAČNÍCH MÍST NA ZOH 2010:

1.     Sportovní svazy s individuálními disciplínami získávají počty nominačních míst

a)    Na základě dosažených umístění jednotlivců, dvojic, posádek, štafet, družstev na níže uvedených sportovních soutěžích za poslední dva roky (2008 a 2009, event. 2010) v disciplínách, které jsou na programu ZOH 2010, kde konkrétní závodníci získávají pro svůj sport či disciplínu pouze místo (nejmenovité, neadresné – přiřazení jména bude předmětem až svazového návrhu jmenovité nominace dle aktuální sportovní výkonnosti sportovců připravujících se na ZOH):
                                                                                                                                                                  
•    na mistrovství Evropy (ME) do 8. místa nebo

•    na mistrovství světa (MS)* do 16. místa. Pro štafety a družstva do 8. místa, resp. umístění v první polovině startovního pole nebo

•    pro jednotlivce, dvojice, posádky na mistrovství světa (MS)* i při horším umístění než je 16. místo, avšak při umístění v první polovině startovního pole; nejhůře však do 30. místa (neplatí pro štafety a družstva).

•    nominační místo lze získat také umístěním do 16. místa průběžného 
celkového pořadí ve světovém poháru (SP) v olympijské sezóně do         
17. 1. 2010 (neplatí pro štafety a družstva).

*jako druhá soutěž pro plnění nominačních kritérií je u lyžování použito konečné pořadí ve světovém poháru (SP) v sezóně 2007/2008.

Započítávaná umístění tvořící číselnou kvótu příslušného sportovního svazu musí být dosažena ve shodných sportovně-technických podmínkách a disciplínách olympijského programu. Výběr výsledků bude proveden nejméně ze dvou soutěží. Pokud se v jednom roce konají dvě vrcholové soutěže příslušného sportu (ZOH a MS, ZOH a ME, MS a ME), pak pro plnění kvót na ZOH je určující vždy vyšší soutěž (ZOH – MS – ME).  Pokud se v jednom roce koná ZOH/MS/ME je možné brát v úvahu výsledek z ME pouze při odůvodněné neúčasti závodníka na ZOH/MS. Pokud by se v průběhu hodnoceného dvouletého období nekonaly dvě vrcholné soutěže (MS, ME), rozšiřuje se toto období o nejbližší předcházející soutěž. Výsledek každého sportovce může být započítán jen jednou.

Při stanovení pořadí ve světovém poháru bude uplatněn princip redukovaného pořadí. Redukce bude vycházet ze soutěžního reglementu ZOH, který stanovuje maximální počet startujících z jedné země v příslušné sportovní disciplíně.

b)      Na základě získání jmenovité kvalifikace MSF; z důvodu umožnění alespoň minimální (symbolické) účasti na ZOH 2010 může sportovní svaz v případě, že nezíská nominační místo prostřednictvím splnění podmínek ČOV (viz  bod a), využít nabídky MSF k jmenovitému pozvání sportovce k účasti na ZOH (např. podle žebříčků, umístění ve vypsaných kvalifikačních soutěžích, atd.).

2.    Sportovní svazy týmových sportovních her

Pro ZOH 2010 ve Vancouveru splnil kvalifikační podmínky hokejový tým mužů. Her se zúčastní s počtem sportovců a doprovodu, který je stanoven soutěžním reglementem ZOH, tj. 23 hráčů včetně brankářů.


B.    Zásady nominace členů doprovodu (realizačních týmů) na ZOH 2010 ve Vancouveru  

     Sportovní svazy obdrží od ČOV počty míst (kvóty) doprovodu pro jednotlivé sporty či disciplíny.
     Určení kvót vychází z Charty MOV a soutěžních reglementů jednotlivých sportů.
     ČOV při stanovení kvót přihlédne k celkovým potřebám výpravy, k náročnosti sportovně technických podmínek příslušného sportu či disciplíny, počtu nominovaných sportovců a také k očekávané úspěšnosti na ZOH.
     Pro schválení nominace za člena doprovodu bude pro ČOV rozhodující oprávněnost a potřebnost navrhované funkce. 
    
• • • • • • • • • • • • • •

     Zásady a podmínky ČOV pro nominaci na ZOH umožňují start na Hrách všem nejlepším českým sportovcům, kteří prokazují vysokou sportovní výkonnost, a tím mají reálné předpoklady uspět ve světové konkurenci. Uvedený přístup ke kritériím zohledňuje i to, že sportovní svazy mohou nominovat své aktuálně nejlepší reprezentanty v rozsahu získaných číselných kvót, nebo navrhnout sportovce, kteří obdrželi od MSF nominaci na jméno.
     Počty členů doprovodu jsou omezené (zpravidla nižší než na MS a závodech SP) a jsou určovány přísně podle Charty MOV.
     Pro stanovení číselných kvót pro sportovní svazy může ČOV vzít v úvahu také ekonomickou náročnost zabezpečení účasti a různých forem pobytu členů české olympijské výpravy.

zdroj - ČOV